Deelnemers gezocht voor onderzoek naar cultuurbeleving en -participatie van jongeren

18 dec 2017

Begin 2018 start hogeschool NHTV Breda, in samenwerking met Universiteit van Tilburg, een onderzoek naar cultuurbeleving van jongeren. Cultuurmarketing is als partner betrokken bij dit onderzoek, om een brug te slaan tussen culturele instellingen en de betrokken kennisinstellingen. Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe verschillende groepen jongeren (autochtonen, 2e / 3e generatie allochtonen, recente migranten) een divers palet aan culturele activiteiten beleven.

Door redactie

NHTV is op zoek naar culturele instellingen die mee willen werken aan dit onderzoek. Op 6 februari 2018 is er een informatiebijeenkomst bij NHTV in Breda voor instellingen die interesse hebben in deelname.

Met het onderzoek wordt naar verwachting beter duidelijk welke vormen van cultuur het meest aanspreken bij de verschillende groepen. En kunnen beleidsmakers en culturele instellingen worden voorzien van gerichte aanbevelingen om cultuurparticipatie bij deze groepen jongeren te vergroten en te verbreden.

Achtergrond van het onderzoek

Grote groepen jongeren (met een migratieachtergrond, of in achterstandswijken) nemen ofwel geen deel aan culturele activiteiten, ofwel alleen aan culturele activiteiten binnen hun eigen netwerken. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid en sociale tegenstellingen in stand. Door verschillende groepen jongeren meer en breder te betrekken bij culturele activiteiten leren deze jongeren om buiten hun eigen ‘bubbel’ te kijken, en kan een stap worden gezet naar het overbruggen van maatschappelijke tegenstellingen. Zo kan culturele consumptie worden ingezet als een katalysator om inclusiviteit, en een bredere identiteitsvorming te bevorderen onder jongeren.

NHTV en de Universiteit van Tilburg zijn van oudsher betrokken bij de rol die (de besteding van) vrije tijd speelt in het welzijn en maatschappelijk functioneren van mensen. Dit onderzoek past dan ook uitstekend in het profiel van beide kennisinstellingen.

Opzet onderzoek

In het onderzoek wordt, o.a. door middel van aan neuromarketing gelieerde technieken gemeten hoe verschillende groepen jongeren verschillende culturele activiteiten beleven. Tijdens de culturele activiteiten wordt de beleving gemeten met behulp van korte vragen via apps, en door een speciaal armbandje dat bepaalde fysiologische variabelen meet die samenhangen met de emoties die jongeren ervaren tijdens de beleving. Daarnaast wordt jongeren vooraf gevraagd naar hun huidige patroon van vrijetijdsbesteding en naar de drempels die worden ervaren bij het deelnemen aan culturele activiteiten. Met deze unieke combinatie van meetmethoden kan de cultuurbeleving heel precies in kaart worden gebracht.

Gezocht: deelnemende instellingen

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is NHTV op zoek naar aan culturele instellingen die bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Bij voorkeur instellingen met een passie (of zelfs lopende programma’s) om jongeren meer bij cultuur te betrekken.

In ruil voor hun medewerking kunnen instellingen (binnen vastgestelde kaders) meedenken over de concrete opzet van het onderzoek, maken zij van dichtbij kennis met dit onderzoek, en leren zij meer over het inzetten van vernieuwende (op neuromarketing geïnspireerde) onderzoekstechnieken. Ook biedt het onderzoek een platform voor uitwisseling van cases op dit vlak. Tenslotte krijgen participerende organisatie met voorrang toegang tot de resultaten van het onderzoek, en worden er indien gewenst op maat gemaakte aanbevelingen gedaan om optimaal gebruik te maken van de resultaten van het onderzoek.

Van de deelnemende instellingen wordt gevraagd actief mee te denken over het werven van verschillende groepen (autochtone en allochtone) jongeren voor het onderzoek. En daarnaast ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van het onderzoek – denk aan het toegang geven van jongeren tot culturele activiteiten, het opvangen van deze jongeren bij aanvang van de activiteiten, en het (in overleg) toestaan van het gebruik van een smartphone tijdens de cultuurbeleving.

De informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst wordt eerst een korte presentatie gegeven over het onderzoek door onderzoeksleider dr. Marcel Bastiaansen. Aan een aantal organisaties wordt gevraagd om een korte praktijkcasus te beschrijven over hoe zij nu met het thema ‘jongeren en inclusiviteit’ omgaan. Vervolgens worden er in een aantal rondes gerichte brainstorm sessies gehouden om de concrete opzet van het onderzoek (welk soort instellingen? Welk soort culturele activiteiten? Welke doelgroepen?) nader uit te werken.

Geïnteresseerd om mee te werken aan het onderzoek? Je kunt je aanmelden voor de informatiebijeenkomst door een email te sturen naar [email protected], onder vermelding van de naam van de instelling en van de contactpersoon. Een korte omschrijving van waarom jouw instelling graag aan het onderzoek wil meewerken wordt op prijs gesteld.