“Slecht toegankelijke websites hebben een impact op miljoenen Nederlanders.”

WCAG 2.1: richtlijn digitale toegankelijkheid

Webinar digitale toegankelijkheid
#Online marketing
15 feb 2021

Sinds september 2020 heeft de overheid de eisen voor digitale toegankelijkheid verplicht gesteld voor culturele organisaties die uit publiek geld subsidie ontvangen. Hoe voldoe je als culturele organisatie aan deze eisen?

Door de redactie

Digitale toegankelijkheid draait om de vraag hoe je webcontent toegankelijker maakt voor mensen met een functiebeperking. Het doel is dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking.

Helaas beseffen organisaties niet altijd dat hun website ontoegankelijk kan zijn voor mensen met een beperking. Daarom zijn sinds september 2020 vanuit Europese wetgeving meer organisaties verplicht om digitale toegankelijkheid te verbeteren. Om organisaties hiermee te helpen, is de zogenoemde WCAG 2.1 richtlijn opgesteld.

Wat is de WCAG?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is een richtlijn voor organisaties die de toegankelijkheid van hun webcontent willen verbeteren. De nieuwste versie 2.1 verscheen in 2018. Het is een onderdeel van de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid (aangeduid als EN 301 549).

Wettelijke verplichting

Sinds september 2020 geldt deze richtlijn niet meer alleen voor overheidsinstanties, maar zijn ook publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden verplicht om de WCAG 2.1 richtlijn te volgen. Ook het bedrijfsleven is in het algemeen verplicht hiernaar te streven vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Kort gezegd mag je niemand buitensluiten op grond van een functiebeperking, ook niet digitaal.

Hoe gebruik je de WCAG richtlijn?

Veel culturele instellingen spannen zich al in om hun organisaties inclusiever en toegankelijker te maken, en door de wettelijke verplichting zijn deze onderwerpen nu nog relevanter. De WCAG richtlijn is hier een belangrijk hulpmiddel voor.

Het is belangrijk om je te realiseren dat individuele afdelingen niet in hun eentje voor digitale toegankelijkheid kunnen zorgen. Om te voorkomen dat afdelingen langs elkaar heen werken is hier een holistische aanpak voor nodig: van directie tot programmeur, curator, conservator, HR-adviseurs, webbouwer, webredacteur en financiële administratie. Ter ondersteuning van deze organisatiebrede ontwikkeling, biedt de WCAG een gelaagd advies, bestaande uit vier hoofdprincipes: bedienbaar, waarneembaar, begrijpelijk, en robuust.

Waar begin je?

De eerste stap tot een betere toegankelijkheid van jouw digitale kanalen is een beter begrip van het onderwerp. Wat houden de principes van de WCAG in, en hoe ga je hiermee aan de slag? Om hier meer inzicht in te krijgen organiseert Cultuurmarketing samen met toegankelijkheids-evangelist Armen Mnatsian een webinar over dit onderwerp.

Tijdens het webinar belicht Mnatsian digitale toegankelijkheid vanuit verschillende perspectieven, gaat hij kort in op de vier hoofdprincipes van de WCAG 2.1, en geeft hij hier praktische voorbeelden bij. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om jouw vragen voor te leggen. Na afloop weet je waarom je aan de slag moet met digitale toegankelijkheid en welke vervolgstappen je voor jouw organisatie kunt zetten om toegankelijker te zijn.

Interessant voor anderen?