Van mogelijkheid naar noodzakelijkheid

Duurzaamheid in de cultuursector

#Onderzoek
8 nov 2021

Hoe kun je als organisatie verduurzaming ter hand nemen? Of je een grote of kleinere culturele instelling bent, een rijks- of privaat cultuurfonds of beleidsmaker: het is van belang om de volle breedte van duurzaamheid te begrijpen om vervolgens de juiste stappen te zetten naar een duurzamere organisatie.

Door Jan Willem van Bokhorst
medeoprichter van Bureau 8080
Dit artikel verscheen eerder in Boekman 127: Cultuur en duurzaamheid. Boekman is hét tijdschrift over trends in kunst en cultuur en informeert thematisch over trends en structurele verschuivingen in de culturele sector en de cultuurpolitiek.

Uit onderzoek van de Boekmanstichting en Bureau 8080 (Schrijen 2019) blijkt dat het de culturele en creatieve sector niet ontbreekt aan motivatie om te verduurzamen, maar dat tijd, middelen en kennis als belemmerende factoren worden ervaren om daadwerkelijk aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie. ‘Cultuur kan de wereld redden’, schrijft Bjorn Schrijen (2019). Ik formuleer het graag wat steviger: ‘Cultuur móét de wereld redden.’ Zeker niet alleen, maar de bijdrage van de sector is vereist om de huidige klimaatcrisis te lijf te gaan. Het maatschappelijke vraagstuk is te dringend om je er als sector niet toe te verhouden. Niet alleen de klimaatcrisis is een bedreiging voor ons allen en dus tevens de sector, ook het niet voeren van een substantieel duurzaamheidsbeleid is een bedreiging voor het voortbestaan van instellingen en organisaties en de sector als geheel.